Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ w LEŚNICACH
im. LEŚNIKÓW POLSKICH

Spis rozdziałów:

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i sposoby działania

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

IV. Władze Stowarzyszenia

V. Majątek i fundusze

VI. Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach im. Leśników Polskich” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Leśnice.

§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej o treści: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach im. Leśników Polskich.

POWRÓT

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspomaganie Szkoły w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, wychowawczej oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań.

2. Wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności szkoły.

3. Wspomaganie statutowej działalności szkoły w dziedzinie:

1) upowszechniania kultury narodowej oraz pielęgnowania tradycji,

2) pielęgnowaniu tradycji szkoły,

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

4) rozwijania kontaktów i współpracy między szkołami,

5) wspieraniu dzieci najzdolniejszych,

6) wspieranie zainteresowań dzieci skupionych w kołach zainteresowań, szczególnie o tematyce przyrodniczej.

4. Wspomaganie szkoły w tworzeniu warunków dla wyrównywania szans dla uczniów niepełnosprawnych, chorych oraz z rodzin niezamożnych, wielodzietnych, patologicznych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. popularyzację wiedzy o szkole i Stowarzyszeniu,

2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami kompetentnymi dla realizowania celów Stowarzyszenia,

3. współdziałanie na rzecz szkoły i Stowarzyszenia z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi realizacją celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,

4. rozpowszechnianie wiedzy o szkole i jej sukcesów w mediach,

5. poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów, którzy wspierając Stowarzyszenie przyczynią się do dalszego rozwoju szkoły.

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

POWRÓT

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowania działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) udziału w pracach Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4) zgłaszanie władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz w jego sprawach organizacyjnych,

5) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

6) dostępu do informacji w sprawach podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) realizowania celów i zadań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego opłacania składek.

§12

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:

1) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,

2) upowszechniania celów Stowarzyszenia,

3) wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

§13

1. Utrata członkostwo Stowarzyszenia następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,

4) pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia – na wniosek władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała,

5) skreślenia z listy członków z powodu nieuzasadnionego nie płacenia składek członkowskich.

W przypadku określonym w ust.1 pkt 1, 2, 4, 5 orzeka Zarząd, a w przypadkach określony w ust.1 pkt 3 orzeka Walne Zgromadzenie.

2. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

POWRÓT

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§15

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez wybór do władz Stowarzyszenia, na zasadach opisanych statutem, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż dwanaście miesięcy.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie-liczby członków określonej w §15 ust. 2,

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§18

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje w połowie trwania kadencji zarządu, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w §15 ust.1.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na umotywowane pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane pisemne żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

7. W przypadkach określonych w ust.6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane niezwłocznie od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień §17 ust.3.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,

3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4) uchwalanie budżetu,

5) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

13) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

15) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

16) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

ZARZĄD

§20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§21

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§22

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa i innego członka zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) określanie szczegółowych kierunków działania,

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4) ustalanie budżetu i preliminarzy,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

8) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

14) opracowywanie, zatwierdzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności między innymi sprawozdań finansowych,

15) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§24

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

§25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§26

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§27

W przypadkach określonych w §25 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

POWRÓT

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) dotacje,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) korzyści z ofiarności publicznej,

5) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§30

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa i innego członka zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

POWRÓT

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §17 ust.3 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§33

Niniejszy Statut został uchwalony jednogłośnie w dniu 26 lutego 2015 roku w Leśnicach.

 

Prowadzący zebranie: Marcin Jereczek

Sekretarz zebrania: Mariola Motyl

 

Komitet założycielski:

1. Mariola Motyl

2. Adam Dominiecki

3. Marcin Jereczek

Przeczytano 56 razy

Pasek dostępności