Witamy!

Witaj w witrynie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach im. Leśników Polskich.

Nasze Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie edukacji i wychowania dzieci realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Leśnicach. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej — Gmina Nowa Wieś Lęborska, a siedzibą władz Zespół Szkół w Leśnicach.

Chcemy, aby Stowarzyszenie nasze wspierało działania Szkoły zmierzające do wyrównania szans rozwojowych dzieci pochodzących z różnych środowisk, czynnie inicjowało i prowadziło formy działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej we współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami pozarządowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Staramy się podejmować i wspierać inicjatywy służące podnoszeniu poziomu nauczania i wychowania w naszej Szkole. Czynnie współorganizujemy przedsięwzięcia społeczno-kulturalnych na rzecz rozbudzania u dzieci i rodziców przywiązania do regionu oraz kształtowanie więzi emocjonalnych z “Naszą Małą Ojczyzną”. Promujemy działalność edukacyjną Szkoły i jej dorobek, poprzez ścisłą współpracę z przedstawicielami mediów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Naszą ambicją jest zaangażowanie do działania na rzecz naszej Szkoły środowiska lokalnego: sołectw, działających we wsi organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać i lobbować dla dobra naszych dzieci.

Zachęcamy również do działania na rzecz naszej Szkoły wolontariuszy, w tym dzieci i młodzież oraz nauczycieli zatrudnionych w naszej Szkole, którzy skłonni są poświęcić swój wolny czas np. dla organizacji zajęcia pozalekcyjnych, wyjazdów oraz własnych autorskich pomysłów.

Przeczytano 2,057 razy

Pasek dostępności